Zapytanie ofertowe Nr 1/ICT/2017 w ramach projektu „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2017

Nazwa zamawiającego

INFORMEG Konrad Skawiński

Numer ogłoszenia

1060882

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 2 możliwych sposobów):
1. Osobiście na adres zamawiającego:
INFORMEG Konrad Skawiński

Ul. Wiosny Ludów 19

95-100 Zgierz

w godzinach od 8:30 do 16:30
2. Pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:
INFORMEG Konrad Skawiński
ul. Wiosny Ludów 19
95-100 Zgierz
Termin składania ofert: do dnia 1 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Skawiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawianą usługą jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie TIK dot. wszystkich 5 obszarów poziomu A lub B lub C (Digital Competence Framework) Przedmiot zamówienia opiewa na przeszkolenie 150 osób, gdzie podana ilość jest ilością maksymalną, zaś faktyczna ilość przeszkolonych osób wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie TIK dot. wszystkich 5 obszarów poziomu A lub B lub C (Digital Competence Framework) Przedmiot zamówienia opiewa na przeszkolenie 150 osób, gdzie podana ilość jest ilością maksymalną, zaś faktyczna ilość przeszkolonych osób wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Zamawianą usługą jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie TIK dot. wszystkich obszarów poziomu A lub B, lub C (Digital Competence Framework) Przedmiot zamówienia opiewa na przeszkolenie 150 osób, gdzie podana ilość jest ilością maksymalną, zaś faktyczna ilość przeszkolonych osób wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Program szkolenia obejmuje łącznie 1800 godzin zajęć dydaktycznych (15 grup po 120h na grupę). W ramach przedstawionej oferty wykonawca zapewni trenera oraz sale szkoleniowe.
W ramach usługi wykonawca powinien zapewnić: przeprowadzenie szkoleń dla 150 uczestników projektu w 15 grupach (średnio po 10 osób w grupie). Zamawiający zapewni wykonawcy laboratoria komputerowe (co najmniej 2 w jednym czasie) każde wyposażone w co najmniej 10 stanowisk komputerowych o minimalnych parametrach 4GB RAM, Win7 lub nowszy, 2 rdzeniowy procesor, matryca min 14 cali + oprogramowanie umożliwiające szkolenie osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zrealizuje szkolenia w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego, na terenie województwa pomorskiego, w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu szkolenia w terminie 7 dni przed planowanym dniem jego rozpoczęcia.).
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych kompetencji przez Uczestników Projektu i przygotowanie do zdania egzaminu zewnętrznego z obszarów ramy A lub B lub C DIGCOMP. Niedopuszczalne jest, żeby uczestnicy projektu byli szkoleni z zakresu nieobjętego poziomem A lub B lub C ramy DIGCOMP, czyli nadmiarowego do przedstawionego poniżej.

Kod CPV

80533000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej:
4 trenerami(-kami) posiadającymi co najmniej (każdy/a):
– wykształcenie wyższe (min. licencjat) lub certyfikaty trenerskie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia w standardzie określonym w pkt. 2.3.
– co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grupy docelowej projektu unijnego, z którego przedmiot zamówienia jest dofinansowany (osoby w wieku aktywności zawodowej w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wyksztalcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)
– co najmniej 400 godzin przeprowadzonych szkoleń zgodnych z zamówieniem, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do dokumentacji.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku wykonywania jej przedmiotu:
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy,
c) wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w szczególności w dokumentacji, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od wykonawców celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualny (nie starszy niż 3 m-c) wypis z KRS lub CEIDG lub inny dokument zaświadczający, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2do dokumentacji.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie przesłanek określonych w pkt 4.8 dokumentacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do dokumentacji.
5. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie: pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz wymagane w dokumentacji oświadczenia każdego ze wspólników.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kopia).
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, czytelnie podpisane, ze wskazaniem funkcji oraz opatrzone aktualną datą. Poświadczenia za zgodność dokonuje osoba upoważniona, która podpisuje ofertę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Cena brutto: 50%
Doświadczenie: 50%
2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób:
Cena brutto:
Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) wynikająca z sumowania wszystkich pozycji formularza cenowego. Jeżeli złożono ofertę, o czym wykonawca powiadomi Zamawiającego, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 10 do 50 w następujący sposób:
– oferta z najniższą ceną otrzymuje 50 punktów,
– pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) × 50
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty.
4. Doświadczenie
Ocenie podlega doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy świadczeniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia.
Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 10 do 50 w następujący sposób:
– oferta, w której wykonawca zaproponował członków zespołu, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził przynajmniej 550 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w pkt. 2.2.3 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 50 punktów
– oferta, w której wykonawca zaproponował członków zespołu, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził przynajmniej 500 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w pkt. 2.2.3niniejszej dokumentacji, otrzymuje 30 punktów,
– oferta, w której wykonawca zaproponował członków zespołu, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził przynajmniej 450 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w pkt. 2.2.3 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 10 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie postępowania
O wyniku postępowania wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację o wybranym wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na stronach internetowych, na których upublicznione zostało ogłoszenie o zamówieniu.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
1. Posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
2. Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
Ø uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
Ø posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
Ø pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Ø pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

INFORMEG Konrad Skawiński

Adres

Wiosny Ludów 19

95-100 Zgierz

łódzkie, Zgierz

Numer telefonu

501540525

Fax

NIP

9820285325

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0012/16

Comments are closed.