„Przeprowadzenie szkolenia dla 3 grup (60 godz. grupa) Pracownik administracyjny działu HR z komputerem w projekcie „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18

Rozeznanie rynku 3/WLKP/INF:

 1. Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić moduł szkolenia Pracownik administracyjny w ramach szkolenia Pracownik administracyjny działu HR z komputerem dla 3 grup (60 godzin na grupę) jako trener w projekcie  „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18” realizowanego w ramach działania 06.02. Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 według poniższego planu szkoleniowego.
 2. Przepisy BHP i P. poż
 3. Zasady sporządzanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej, finansowo-księgowej oraz pracowniczej
 4. Zasady sporządzania pism, tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych, klasyfikacja archiwalna
 5. Kultura zawodu
 6. Organizacja pracy biurowej
 7. Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego
 8. Obsługa urządzeń biurowych
 9. Budowanie relacji wewnątrz organizacji
 • Miejsce oraz termin realizacji:
 • Koło – lipiec-sierpień 
 • Kłodawa – lipiec-sierpień
 • Kłodawa – lipiec-sierpień
 • Przewidywana ilość osób: 36
 • Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in. koszty dojazdu, materiałów szkoleniowych, etc.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne punkty osobno.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru częściowej oferty i zlecenia częściowej realizacji oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Zamawiający informuje, że w umowie o współpracy będzie dopuszczał możliwość zlecenia realizacji usług tylko osobom spełniającym kryteria formalne i merytoryczne określone we wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia”. 
 • Realizujący posiada kwalifikacje lub certyfikat pozwalający na przeprowadzenie szkolenia, 5-letnie doświadczenie, 300 godz. przeprowadzonych szkoleń.
 • Oferty prosimy składać w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania osobiście w biurze: ul. Andrzeja Struga 13/21, 95-100 Zgierz lub na adres mailowy: konrad.skawinski@gmail.com
Comments are closed.