„Przeprowadzenie szkolenia dla 2 grup (60 godz. grupa) Pracownik administracyjny działu sprzedaży z komputerem w projekcie „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia nr. „RPWP.06.02.00-30-0031/18

Rozeznanie rynku 5/WLKP/INF

 1. Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie – moduł Pracownik administracyjno – biurowy w wymiarze 60 godzinnym dla 2 grup w ramach szkolenia zawodowego Pracownik administracyjny działu sprzedaży z komputerem w projekcie  „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18” realizowanego w ramach działania 06.02. Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 według poniższego planu szkoleniowego:
 1. Przepisy BHP i P. poż
 2. Zasady sporządzanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej, finansowo-księgowej oraz pracowniczej
 3. Zasady sporządzania pism, tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych, klasyfikacja archiwalna
 4. Kultura zawodu
 5. Organizacja pracy biurowej
 6. Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego
 7. Obsługa urządzeń biurowych
 8. Sprzedaż
 • Miejsce oraz termin realizacji:
 • Turek – wrzesień-październik 2020r, 
 • Przewidywana ilość osób: 24
 • Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in. koszty dojazdu, materiałów szkoleniowych, etc.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne punkty osobno.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru częściowej oferty i zlecenia częściowej realizacji oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Zamawiający informuje, że w umowie o współpracy będzie dopuszczał możliwość zlecenia realizacji usług tylko osobom spełniającym kryteria formalne i merytoryczne określone we wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia”. 
 • Realizujący posiada kwalifikacje lub certyfikat pozwalający na przeprowadzenie szkolenia, 5-letnie doświadczenie, 300 godz. przeprowadzonych szkoleń.
 • Oferty prosimy składać w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania osobiście w biurze: ul. Andrzeja Struga 13/21, 95-100 Zgierz lub na adres mailowy: konrad.skawinski@gmail.com
Comments are closed.