„Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

UWAGA !!!

W przypadku projektów, w ramach których uczestnikom przyznano dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej -możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Okres
zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronowirusa nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu trwałości (co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej). Okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. IZ dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu o czas potrzebny na spełnienie niniejszego wymogu trwa/ości.

W powyższym temacie prosimy o informację droga mailową biuro@informeg.info i pisemną na adres biura projektu.

Comments are closed.