Ostateczne wyniki 1 tury oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na działalności gospodarczą. „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Informujemy, iż wszystkie osoby z 1 tury ubiegającej się o dotacje na działalności gospodarczą przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskały wymaganą ilość punktów kwalifikującą do dofinansowania. Publikujemy ostateczną listę rankingową. Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do zawarcia umów.


Comments are closed.