Catering Wielkopolska

Zgierz, 06 marzec 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017

Dotyczące usługi cateringowej z dowozem na terenie powiatu tureckiego i kolskiego.

ZAMAWIAJĄCY:

INFORMEG Konrad Skawiński z siedzibą w Zgierzu ul. Wiosny Ludów 19, 95-100, reprezentowanym przez Konrada Skawińskiego – właściciela.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej na terenie powiatu tureckiego i kolskiego, realizowanej w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób niepracujących po 29 r.ż. zamieszkałych na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych

powiatu tureckiego i kolskiegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

 

1.Przedmiot i zakres zapytania ofertowego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa cateringowa w projekcie.
Obejmuje – obiad + przerwa kawowa dla 18 grup 12 osobowych na terenie powiatu tureckiego i kolskiego w zależności od miejsca przeprowadzanych szkoleń.

W ramach usługi wykonawca powinien zapewnić:

  1. obiad + przerwa kawowa dla 18 grup 12 osobowych;
  2. Miejsce realizacji usługi.

Oferent musi posiadać możliwość realizacji zlecenia na obszarze realizacji projektu, tj.:

powiat turecki i kolski. Miejsce realizacji usługi będzie każdorazowo oddzielnie określone przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed realizacją szkoleń. Oferent powinien zapewnić możliwość szkolenia nie mniej niż 2 grup osób w tym samym czasie w różnych lokalizacjach na ww. obszarze. Lokalizacje będą dostosowywane w trakcie trwania projektu w zależności od miejsca zamieszkania uczestników. W przypadku rozszerzenia terenu realizacji projektu na woj. wielkopolskie oferent będzie miał możliwość realizacji zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego miejscowościach. Oferent o zaistniałych zmianach musi zostać poinformowany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

  1. Okres realizacji usługi.

Usługa musi być zrealizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r., w terminie każdorazowo wyznaczonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz zmianę ilości uczestników szkolenia.

Termin składania ofert do 20 marca 2017r

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mail biuro@informeg.info lub nr telefonu 501 540 525.

Poniżej wzór składania oferty.

Z poważaniem

Konrad Skawiński

 

OFERTA – WZÓR

 

………………………………………………………………..

Miejscowość, data

 

 

Dane osoby do kontaktu ze strony oferenta:

 

Imię i nazwisko:  
Instytucja:
Adres:
Telefon:
Fax:
Email:

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi cateringowej, realizowanych w ramach projektu realizowanych w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób niepracujących po 29 r.ż. zamieszkałych na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych powiatu tureckiego i kolskiegow ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przedstawiamy następującą ofertę:

 

 

 

Nazwa

usługi

Liczba grup szkoleniowych objętych  Łączna liczba uczestników Liczba posiłków Cena za  jednego uczestnika Łączna cena 
……………
……………
18 216  

………………

 

………………..

RAZEM: 18 216 //////////// //////////// …………………

 

Oferujmy wykonanie powyższej usługi za całkowitą cenę: ………………. PLN brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………..).

 

  1. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje/ wyjaśnienia do przygotowania oferty.
  3. Oświadczamy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne i prawdziwe oraz spełniamy kryteria wskazane w treści zapytania ofertowego.

 

 

…………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

 

 

Comments are closed.