Angielski-podręczniki podkarpacie

Oferta rozstrzygnięta informacje tu.

Zgierz, 12 luty 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2017

Dotyczące dostarczenia podręczników do języka angielskiego A1 i A2.

ZAMAWIAJĄCY:

INFORMEG Konrad Skawiński z siedzibą w Zgierzu ul. Wiosny Ludów 19, 95-100, reprezentowanym przez Konrada Skawińskiego – właściciela.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie podręczników do języka angielskiego,  w ramach projektu pn. „Kurs języka angielskiego dla osób z obszaru województwa podkarpackiego”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.3 RPO WP 2014-2020

1) Przedmiot i zakres zapytania ofertowego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie podręczników do języka angielskiego poziom A1 dla 240 uczestników i poziom A2 dla 300 uczestników zgodnych ze standardem ESOKJ.

W ramach usługi wykonawca powinien zapewnić:

  1. Podręcznik języka angielskiego poziom A1 i A2
  2. Ćwiczenia do języka angielskiego poziom A1 i A2
  3. Materiały multimedialne do języka angielskiego poziom A1 i A2

2) Miejsce realizacji usługi.

Oferent musi posiadać możliwość realizacji zlecenia na obszarze realizacji projektu (dostarczenia zamówionych podręczników), tj.:woj.podkarpackie. Miejsce realizacji usługi będzie każdorazowo oddzielnie określone przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed realizacją szkoleń.

3) Okres realizacji usługi.

Usługa musi być zrealizowana w okresie od marca 2017 do 31 grudnia 2017r., w terminie każdorazowo wyznaczonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz zmianę ilości uczestników szkolenia.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem lub mail biuro@informeg.info:

Termin składania ofert do 28 luty 2017r.

Kontakt

Z poważaniem

Konrad Skawiński

 

 

 

 

 

Pieczęć Oferenta

 

 

 

OFERTA – przykładowy WZÓR

 

………………………………………………………………..

Miejscowość, data

 

 

Dane osoby do kontaktu ze strony oferenta:

 

Imię i nazwisko:  
Instytucja:
Adres:
Telefon:
Fax:
Email:

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenie podręczników do języka angielskiego,  w ramach projektu pn. „Kurs języka angielskiego dla osób z obszaru województwa podkarpackiego”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.3 RPO WP 2014-2020 przedstawiamy następującą ofertę:

 

Oferujmy wykonanie powyższej usługi za całkowitą cenę:………………. PLN brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………..).

 

  1. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie później niż do dnia …………………
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje/ wyjaśnienia do przygotowania oferty.
  3. Oświadczamy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne i prawdziwe oraz spełniamy kryteria wskazane w treści zapytania ofertowego.

 

 

…………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

 

Comments are closed.