„Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” „RPWP.06.02.00-30-0031/18”

Tytuł:  Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia

Nazwa wnioskodawcy: Informeg Konrad Skawiński

Adres wnioskodawcy (właściwy do korespondencji): ul. Andrzeja Struga 13/21, 95-100 Zgierz

Adres biura projektu: ul. L.L. Kruszyńskiego 61, 62-700 Turek

Numer projektu: RPWP.06.02.00-30-0031/18

Projekt dotyczy

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min.80% ze 120 osób (65K, 55M) powyżej 29 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które mieszkają w powiatach kolskim, konińskim, tureckim i wrzesińskim woj. wielkopolskiego, w tym na terenie miast średnich: Koło, Konin, Turek, Września, poprzez objęcie uczestników projektu kompleksową aktywizacją zawodową zawierającą identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD, poradnictwo zawodowe w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym mentoring), szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy w okresie 01.12.2019-31.12.2020r.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych

120 os.(65K, 55M)w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na obszarze województwa Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów kolskiego, konińskiego, tureckiego i wrzesińskiego.

Status:

-60 osób (33K, 27M) bezrobotnych,

-60 osób (32K, 28M) biernych zawodowo,

Które należą do minimum jednej z poniższych grup:

-30 osób (18K, 12M) długotrwale bezrobotnych,

-66 osób (39K, 27M)o niskich kwalifikacjach(wykształcenie do ISCED3 włącznie),

-42 osoby (23K, 19M) zamieszkałe miasta średnie: Koło, Konin, Turek, Września(wg KC)

-28 osób (13K,1 5M)w wieku 50 lat i więcej,

-10 osób (5K, 5M) z niepełnosprawnych.

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w trybie ciągłym od 01.12.2019 do 01.12.2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

W ramach projektu zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Na etapie rekrutacji uczestników do projektu zaplanowano przyznanie dodatkowych punktów osobom, które były uczestnikami projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Informacja o terminach będzie uaktualniona na stronie po załączeniu dokumentów rekrutacyjnych.


Comments are closed.